KVKK Genel Aydınlatma Metni - Bianca Boya | Kalitenin Rengi

KVKK Genel Aydınlatma Metni


ORKİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

ORKİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında “İş Hukuğu, Sosyal Güvenlik, SGK teşvikleri, finans ve iş yönetimi sebebi ile, firmamızın faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı ve internet sitemizi kullanan kullanıcılarımızı aydınlatmak amacıyla iş bu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Sektöründe öncü firmalardan biri olan firmamız; üretim, satış ve pazarlama sürecinde verdiği hizmetler kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktadır:

 1. Kimlik bilgileri
 2. İletişim bilgileri
 3. Mali veriler
 4. Diğer veriler
Veri Kategorisi  Kimlik Bilgileri  
AçıklamaKişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden toplanırKimlik bilgilerini; çalışanlardan, çalışan adaylarından, tedarikçilerimizin çalışanlarından, tedarikçi yetkililierinden, çalışan adaylarından, müşterilerden,  internet sitesinde yer alan aday başvuru formundan, fuar, lansman vb etkinlik katılımcılarından, ziyaretçilerden, yapılan sözleşmelerden ve iş bağlantılarından toplamaktayız.
İçerikİsmi-soyismi, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, SGK sicil numarası, fotoğraf, kimlik fotokopisi, imza gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıFatura düzenlenmesi, ürün teslimi veya hizmetin ifası ve reklam ve pazarlama amaçlarıyla müşterilerimizden; bina giriş çıkışlarında güvenliği sağlamak amacıyla ziyaretçilerden; ürün teslimatı gibi verilen hizmetin ifası kapsamında ve hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca iş bağlantılarından kişisel veri toplamaktayız.   Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.   Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.  
Veri Kategorisi  İletişim Bilgileri  
AçıklamaKişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden toplanırİletişim bilgilerini; çalışan adaylarından, tedarikçilerimizin çalışanlarından, tedarikçi yetkililierinden, çalışan adaylarından, müşterilerden,  internet sitesinde yer alan aday başvuru formundan, fuar, lansman vb etkinlik katılımcılarından, ziyaretçilerden, yapılan sözleşmelerden ve iş bağlantılarından toplamaktayız..
İçerikEv ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıSektörümüzde verdiğimiz hizmet ve gerçekleştirdiğimiz ticari faaliyetlerimiz kapsamında müşterilerimizden, iş bağlantılarından, program konuklarından ve katılımcılardan iletişimin sağlanması; ziyaretçilerden bina giriş- çıkışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla; kişisel veri toplamaktayız.   Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.   İş başvurularının sonucunu tebliğ etmek için çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini; ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini toplamaktayız.
Veri Kategorisi  Mali Veriler  
AçıklamaBanka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.  
Kimden toplanırMali verileri, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, çalışanlarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerikÜcret, imza sirküleri, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı  Çalışanlarımızın mali bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.   İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini; ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.  
Veri Kategorisi  Diğer Veriler  
AçıklamaTicari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.  
Kimden toplanırBu verileri; çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşterilerden, potansiyel müşterilerden, ziyaretçilerden ve iş bağlantılarından toplamaktayız.  
İçerik  Özlük Bilgileri (İSG kapsamında Tederikçi çalışanlarından aldığımız bilgiler), Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Kapalı devre kamera kayıt görüntüleri), Müşteri İşlem Bilgileri (Sipariş Bilgisi, Ödeme geçmişi ve v.b. bilgiler) , gibi diğe  Kişisel Veriler , iş bağlantılarımızın personellerine ait kimlik ve iletişim bilgileri ile düzenlenen etkinlik ve organizasyon kapsamında toplanan veriler (telefon, çalışılan firma, firma adresi, unvan ), şikâyet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan veriler gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı  Bina güvenliğini sağlamak, çalışanların giriş-çıkışlarının kontrolünü sağlamak, pazarlama ve promosyon faaliyetlerini yürütmek, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini toplamaktayız.

Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Nedeni Nedir?

Kişisel verileri,  sektöründe gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında; ilgili mevzuattaki yükümlülüklerimizden, sözleşmesel ilişkilerden ve meşru menfaatlerimizden kaynaklanan hukuki nedenlerle işlemekteyiz.

Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla yada toplantı / görüşmeler vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiye Aktarımı

Kişisel verileriniz; gerekli durumlarda, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimiz gereğince, yasal düzenlemelerde belirtilen hallerde bir mahkeme kararı ile veya kanunen açıkça yetkili kılınan idari merciin talebiyle yetkilendirilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel verileriniz yalnızca aşağıda sınırlı olarak sayılan hallerden birisinin mevcut olması halinde yurt dışına aktarılabilir:

 • Açık rızanız var ise,
 • KVKK’de öngörülen haller ve veri aktarılacak ülkede yeterli koruma mevcut ise
 • KVKK’de öngörülen haller ve verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma mevcut olmamasına rağmen, yeterli korumanın sağlanacağına dair ilgili ülke tarafından verilen bir taahhüt ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) izni mevcut ise.

Kişisel Verilerinize Ait Saklama Süreleri

Kişisel verilerinize ait saklama süreleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta yer alan bir hüküm ile verinin saklanmasına ilişkin bir süre belirlenmiş ise verinin, en az bu süre kadar saklanması gerekmektedir. Söz konusu veriler belirlenen sürenin sonunda silinmektedir.
 • İşlediğimiz verinin saklanmasına ilişkin olarak kanunen bir süre belirlenmemiş ise söz konusu veri; aramızdaki ilişki gereğince ve sizinle taraf olduğumuz sözleşmede belirlenen süre boyunca saklanmakta olup, işbu ilişkinin sona ermesi veya sözleşmede belirlenen sürenin dolması halinde -talebiniz gerekmeksizin- silinmektedir.
 • Verilerin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta bir süre öngörülmesi ve söz konusu verilerin bu süreden önce silinmesinin tarafınızca talep edilmesi halinde bu talebiniz gerçekleştirilememektedir. Verilerin saklanmasına ilişkin sürenin mevzuatta belirlenmediği hallerde, verilerin silinmesine yönelik talebiniz mevcut ise verileriniz derhal ve en geç 30 gün içerisinde silinmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar aşağıda yer almaktadır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep edilmesi,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğunun ve bu amaca riayet edilip edilmediğinin öğrenilmesi,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişilerin öğrenilmesi,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesinin talep edilmesi,
 6. KVKK hükümleri uyarınca, kişisel verilerinizin silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi,
 7. Eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etmeniz halinde bu durumun, verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesinin talep edilmesi,
 8. Kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir durumun meydana gelmesi halinde bu duruma itiraz edilmesi ve
 9. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde söz konusu zararın giderilmesinin talep edilmesi.

Hakların Kullanımı

Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi, KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya ORKİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. ilgili kişi başvuru formu ile veya  ORKİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Cad. No:36 B.Çekmece / İstanbul – Türkiye adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da orkim@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

İletilen bilgi ve belgelerde yanlışlık/hata olması veya başvurunun yetkisiz olması halinde ilgili başvuruyu reddetme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taleplere Cevap Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, değerlendirmekte ve taleplerinizin tarafımıza ulaştığı günden itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplamaktayız. Söz konusu talebinize yönelik cevabımızın olumsuz olması halinde belirttiğiniz adrese gerekçeli ret sebeplerini, elektronik posta veya posta yolu ile göndermekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bize istek de bulunabilirsiniz.

Bianca Boya
WhatsApp mesajı gönder